ایستگاه زبان

آزمون تعیین سطح مقدماتی

0%

They're from Mexico
....names are Laura and Maya

درست! غلط !

Where's Lisa
....'s late

درست! غلط !

Tokyo is .... capital of Japan

درست! غلط !

They're in the ..... near the door

درست! غلط !

Lena's in the street near the .....

درست! غلط !

?When do you study

درست! غلط !

I’m 18 and my brother is 20, so he’s ...... me

درست! غلط !

Carl’s very ....... . He’s never late, and he never forgets to do things

درست! غلط !

Jan ....... her arm on a hot iron

درست! غلط !

Tomorrow’s a holiday, so we ....... go to work

درست! غلط !

I usually ....... swimming at least once a week.

درست! غلط !

My friend Siena ........ to Russia last year

درست! غلط !

She was so upset that she burst ....... tears

درست! غلط !

?Where did you go ....... holiday last year

درست! غلط !

.I can’t ....... your hair, because I haven’t got any scissors

درست! غلط !

When I first moved to Hong Kong, life in a different country was very strange, but now I’m used ........ here

درست! غلط !

.There ....... milk in the fridge

درست! غلط !

......... feeling OK? You don’t look very well

درست! غلط !

Photographers and designers need to be very ........

درست! غلط !

Are you ready to order? Not yet – I’m still looking at the......

درست! غلط !

آزمون تعیین سطح مقدماتی
سطح شما Beginner میباشد لطفا جهت مشاوره دقیق از این صفحه عکس بگیرید و به شماره پشتیبان در واتس آپ ارسال کنید. شماره - 09355544135
سطح شما Low Elementary میباشد لطفا جهت مشاوره دقیق از این صفحه عکس بگیرید و به شماره پشتیبان در واتس آپ ارسال کنید. شماره - 09355544135
سطح شما Elementary میباشد لطفا جهت مشاوره دقیق از این صفحه عکس بگیرید و به شماره پشتیبان در واتس آپ ارسال کنید. شماره - 09355544135
سطح شما Low Pre-Intermediate میباشد لطفا جهت مشاوره دقیق از این صفحه عکس بگیرید و به شماره پشتیبان در واتس آپ ارسال کنید. شماره - 09355544135